REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WSTĘP

Serwis internetowy pod nazwą www.quizyteam.pl skierowany jest do użytkowników Serwisu, osób zainteresowanych tworzeniem i korzystaniem z oferowanych przez Serwis treści i narzędzi do ich tworzenia. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.quizyteam.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zasady, jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych. Serwis został przygotowany przez BT Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sławęcińska 14, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000248974, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-182-43-13, REGON 140382065, kapitał zakładowy 50000 PLN, 50 udziałów po 1000 PLN, która jest właścicielem Serwisu i Serwisem zarządza.

2. REGULAMIN

2.1. DEFINICJE

SERWIS – system zapewniający dostęp do stworzonej przez WŁAŚCICIELA internetowej strony informacyjno-usługowo-reklamowej www. włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron pod nazwą www.quizyteam. pl ,dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną i usług odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia GOŚCIOM i UŻYTKOWNIKOM korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA i jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych (oferowanych) przez WŁAŚCICIELA poprzez Serwis.

REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część

WŁAŚCICIEL– właściciel Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym Serwisem, Firma BT Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sławęcińska 14, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000248974, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50000 PLN, 50 udziałów po 1000 PLN , NIP 118-182-43-13, REGON 140382065.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) każdy odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający, także zarejestrowany, który posiada swój LOGIN, HASŁO

GOŚĆ – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji w ramach Wolnego Dostępu

KONTO – dostępny dla każdego UŻYTKOWNIKA po zalogowaniu (podaniu LOGIN i Hasła) indywidualny adres z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Serwisu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie; obejmujący zbiór informacji o UŻYTKOWNIKU podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Serwisu.

LOGIN – indywidualna i niepowtarzalna nazwa UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO w Serwisie, jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas zakładania (rejestracji) KONTA w Serwisie

WOLNY DOSTĘP – dostęp oferowany przez Serwis nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący treść ogólnodostępną

ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

BAZA DANYCH - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości

POBIERANIE DANYCH - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia

WTÓRNE WYKORZYSTANIE - publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem

USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:

  • a usługi informacyjne
  • b usługi wyszukiwania
  • c usługi obsługi i pośrednictwa handlu i usług

OFERTA - propozycja Serwisu sprzedaży lub kupna usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży także w postaci cenników, promocji i procedur

USŁUGI INFORMACYJNE – udostępnianie treści na indywidualne zapytania UŻYTKOWNIKA poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie

USŁUGI WYSZUKIWANIA – umożliwienie UŻYTKOWNIKOM korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, tj. wyszukiwarka, katalog

UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik zarejestrowany w systemie i zalogowany do systemu w chwili dokonywania czynności

KLIENT – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, który za jego pośrednictwem realizuje usługę

2.2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie:
1.1. Klientom – dostępu do wszelkich zawartych w Serwisie treści interaktywnych oraz możliwości dalszego ich wykorzystania.
1.2. Użytkownikom możliwość korzystania z prezentowanych w Serwisie treści oraz ich współtworzenia.
1.3. Gościom – dostępu do treści interaktywnych w ramach Wolnego Dostępu.
2. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.
3. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności):
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b - ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
c - ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
e - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
f - ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
4. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy i współpracy z Właścicielem są udostępniane przez Serwis.
5. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom oferowanych usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu poza granicami Oferty i Zamówienia ponosi Użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
6. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od 7 dni od ich opublikowania na stronach Serwisu.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania na komercyjnych stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko.

2.3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Za pomocą Serwisu Użytkownicy mają dostęp do wszystkich prezentowanych treści interaktywnych.
2. Zarejestrowanie się w Serwisie nie jest wymagane do jego przeglądania.
3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik będzie miał możliwość do korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji, w tym tworzenia własnych treści interaktywnych, które będą dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się do systemu.
4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników. Oznacza to, że Właściciel nie pobiera prowizji ani opłat od Użytkowników.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1 Użytkownik ma obowiązek:
a podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
b korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
d bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela,
e ochrony przed innymi osobami, ID (identyfikatora) oraz hasła dostępu,
f dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Serwis w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
g zawiadamiać niezwłocznie Właściciela o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu lub stron Współpracujących Właścicieli;
2 Użytkownikowi nie wolno:
a wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
b wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Serwisu w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli, w tym poprzez składanie fikcyjnych Zamówień, ofert lub samemu sobie,
c zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania
d udostępniać uzyskanych ze stron Serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,
e publikować na stronie komentarzy Serwisu informacji, które:
i. naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
ii. naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,
iii. których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo lub które mogą godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

1 Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
2 Użytkownik ma prawo:
a wglądu do swoich danych zebranych na Koncie lub w Bazach Danych,
b zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych Serwisu poprzez:
- stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego hasła,
g - wysłanie e-maila na adres biuro@btintelligence.pl
c dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak aby znane było tylko Użytkownikowi,
d wyrejestrowania się z Serwisu w każdym momencie.
3 Właściciel zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu, łączy i stron Serwisu.
4 Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
a) zmian wyglądu stron www,
b zmian funkcji stron www,
c zmian w zawartości Witryn i stron (Serwisów) Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
d przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela , jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

5 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.

6 Właściciel nie odpowiada za:

a treści opublikowane przez Użytkowników,

b sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,

c treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności
za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,

d wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu,
jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy
lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.

7 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:

a) wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie zawinionych przez Właściciela

b) powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych,
awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,

c) powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn,
do których prowadzą linki z Serwisu,

d) powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika.


5.OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych. Rozporządzenie będzie miało silny wpływ na każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników / konsumentów UE.
W ramach BT Intelligence Sp. z o.o., ul. Sławęcińska 14, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki przestrzegamy zasad RODO odpowiednio do prowadzonej przez nas działalności i wykorzystywanej technologii. Jesteśmy świadomi potrzeby i obowiązku dochowania prywatności naszych współpracowników i klientów, dlatego wyznaczyliśmy w naszej firmie Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wprowadziliśmy odpowiednie zapisy w naszej polityce prywatności.

1 Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych Serwisów lub usług na stronach Serwisu / na Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela.
2 Dane osobowe Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
3 Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji z ruchu przez Serwis i usług realizowanych na stronach Serwisu. Dane te będą przetworzone i podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
4 Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona Użytkownika
2) numer telefonu Użytkownika
3) adresy elektroniczne Użytkownika
5 W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
6 Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

6.OCHRONA PRYWATNOŚCI

Jako właściciel strony, BT Intelligence jest jednocześnie administratorem danych pochodzących od osób odwiedzających stronę (Gości/ Użytkowników).

1. Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Gościa / Użytkownika tylko wtedy, gdy:

  • 1) osoba - Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych
  • 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba - Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Właściciel zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. Właściciel informuje każdorazowo Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów Usług oferowanych na stronach Serwisu, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych; w szczególności, gdy będą uczestniczyć w badaniach opinii, promocjach, loteriach organizowanych w Serwisie; a także kiedy korzystać będą z oferty odpłatnych Usług; dostarczania im wybranych przez Użytkowników szczególnych informacji oraz innych indywidualnych świadczeniach.

3. Dane osobowe o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.

4. Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub nie swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał przekazywać swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub Usługach Serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych Użytkownika.

5. Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji widocznej po wejściu na jakąkolwiek stronę Serwisu.

7.PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1 Właściciel udostępniając Gościom, Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw autorskich.
2 Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3 Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celw rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela lub przez inny uprawniony podmiot.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą akceptacji stają się odpowiednio (w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem Serwisu a Gościem i Użytkownikiem z chwilą REJESTRACJI.

2 Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Głównej www Serwisu, a Użytkowników pocztą elektroniczną, nie później, niż 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian.

3 Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.

4 Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.

5 Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.

6 Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.